Služby

Přehled poskytovaných účetních služeb

 • kontrola a zaúčtování dokladů,
 • komplexní vedení podvojného účetnictví pro fyzické i právnické osoby,
 • vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) pro fyzické i právnické osoby,
 • vedení knih pohledávek a závazků,
 • evidence majetku,
 • zpracování účetní závěrky včetně dokladových inventarizací,
 • zpracování účetních sestav a výkazů,
 • metodické vedení
 • účetní poradenství a konzultace,
 • vedení záznamní povinnosti a zpracování podkladů pro DPH u plátců,
 • vypracování daňových přiznání pro právnické i fyzické osoby a přiznání daně silniční.

 

Výhody externího účetnictví

 • nižší náklady v porovnání s náklady na vlastního zaměstnance (mzdy, odvody, omezené ručení za chyby),
 • odbornost prováděných úkonů,
 • úspora nákladů na školení vlastních zaměstnanců,
 • loajálnost vůči zjištěným informacím,
 • odstranění problému fluktuace,
 • kontinuální provádění služeb bez ohledu na dovolené a nemocnost,
 • odpovědnost za kvalitu do plné výše škody,
 • individuální přístup, profesionalita a dlouholeté zkušenosti v oboru.

 

Vedení účetnictví a daňové evidence

Externí vedení účetnictví, příprava ročních výkazů, zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků na účtech, vedení daňové evidence pro zjištění základu daně z příjmů fyzických osob, přehledy sociálního a zdravotního pojištění. Účetní dohled a poradenství.  Zpracování kompletní roční účetní závěrky, tvorba rozvahy a výkazu zisků a ztrát, evidence hmotného a nehmotného majetku, statistické výkazy.

 

Daňové přiznání v rámci vedení účetnictví nebo daňové evidence

V rámci vedení účetnictví nebo daňové evidence pro naše zákazníky vyhotovíme daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, k silniční dani, k dani z nemovitosti, k dani darovací nebo k dani z převodu nemovitosti.

 

Zpracování a vedení mezd

Vedení mzdové agendy: zpracování mezd, výpočet mezd, příprava měsíčních hlášení a komunikace s příslušnými úřady, přihlašování a odhlašování zaměstnanců, účast na kontrolách zdravotního a sociálního pojištění, správa a evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění.

 

Daňové a účetní poradenství

Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob včetně optimalizace daňové povinnosti a prodloužení lhůty pro podání přiznání; zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a k ostatním daním, řešení daňových a účetních problémů.

 

Ceny za poskytované služby jsou smluvní a závisí na dohodě obou stran. Jsou vždy individuálně stanovené podle druhu, rozsahu a míry složitosti zpracování agendy. U krátkodobé či jednorázové spolupráce je možnost použití hodinové sazby či poplatku za provedený úkon.